งานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
 อาคารแสด  300 ม. 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 043-291360 โทรสาร 043-291203 E-mail:pwwk2009@gmail.com

Copyright © 2013. All Rights Reserved.